Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Политика за защита на личните данни

Политика за защита

на личните данни

Резюме

Настоящият документ представлява информационна бележка относно дейностите, осъществявани от страна на Дружеството „Оргахим“ АД /„Оргахим“/, които включват и Вашите лични данни, като Ви предоставя на разположение необходимите аспекти, така че да бъдете информирани по най-подходящия начин за хода на обработването на такива данни в рамките на организацията.

В този смисъл Дружеството „Оргахим“ АД се явява юридическото лице, което ще обработва Вашите лични данни. Такива данни най-често могат да бъдат: име, фамилия, номер на телефон, адрес на електронна поща и същите ще бъдат получавани и обработвани в различни ситуации, като например: продажбата на продукти, издаването на карти за лоялност, маркетингови дейности и т.н.. Ако случаят е такъв, очевидно е, че ние ще трябва да използваме Вашите лични данни, за да отговорим на Вашите запитвания или да Ви съобщаваме това, с което е необходимо да бъдете запознати.

Освен това ние искаме да бъдете информирани относно факта, че личните данни, с които работим, могат да постъпват директно от самите Вас  (например, когато правите поръчка във физически или онлайн магазини), от трета страна (ако Вашите данни ни бъдат предоставени от страна на маркетинговите агенции, с които си сътрудничим, когато сте участник в организирани  конкурси) или от дейностите, осъществявани във връзка с търговски взаимоотношения между Вас и „Оргахим“.

Това, което ни дава правото да обработваме Вашите лични данни, на първо място е необходимостта от сключването и изпълнението на договор за покупко-продажбата на продукти и/или услуги на „Оргахим“ (съгласно чл. 6, буква „б“), тъй като при липсата на предоставяне и използване на лични данни, не би могъл да съществува такъв договор. Още едно основание, на базата на което ние обработваме лични данни, се явява Вашето съгласие, което Вие ни предоставяте (съгласно чл. 6, ал. 1, буква „а“) относно определени дейности, които не могат да бъдат извършвани при липсата на такова съгласие. Ние обработваме лични данни, изхождайки от законови интереси за осъществяването на някои дейности, включващи такива данни, в зависимост от случая (съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“).

Освен това, ние искаме да вземете под внимание определени права, описани подробно в Глава VIII от този документ, които Вие можете да упражнявате тогава, когато е необходимо и имате основание да направите това.

Важно е да имате предвид, че Вие винаги можете да се свържете с нас на имейл адрес info@orgachim.bg, ако искате да се свържете с нас по повод на обработката и защитата на Вашите лични данни.

Като се има предвид всичко изложено, накратко, Вие ще имате на разположение подробна информация за тях, посочена по-долу, с цел да придобиете една по-обширна представа за хода на обработването на личните данни.

Глава I  Въведение

Защитата на личните данни представлява важна цел на нашата организация. Ние уважаваме Вашата поверителност и личен живот.

Считано от 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни и отмяна на Директива 95 /46/ ЕО (Общ регламент за защита на данните).

Ние успяваме да спазваме разпоредбите, предписани от този Регламент, като изпълняваме всички мерки за защита, свързани с обработката на лични данни.

Една от тях е свързана с това да информираме по прозрачен и точен начин както всички потребители на нашия уебсайт deko-professional.deko-professional.bg (където ще намерите настоящото уведомление), така и клиентите на „Оргахим“.

Ето защо тук по-нататък ще Ви информираме относно обработката на лични данни, когато избирате да бъдете клиент на „Оргахим“ или когато се възползвате от опциите, включени в нашия уебсайт, например формата за контакт.

В качеството на Администратор, Дружеството „Оргахим“ АД, наричано по-долу „Оргахим“ или „Дружеството“, е българско юридическо лице със седалище в гр. Русе, бул. „Трети март“ № 21, вписано в Търговския регистър с Единен идентификационен код 117001047.

В тази политика за защита на личните данни се  описват нашите практики по отношение на обработката на данни, пряко или косвено съобщавани на нашата организация, както и начините за използването на личните данни за целите на предоставянето на услуги:

 • Процесът на продажбите се осъществява чрез използването на физически магазини на „Оргахим“;
 • Регистрацията в програмите за лоялност на нашите магазини, за регистрирането на картата за лоялност, както и за предоставяне на бонуси за лоялност.
 • Продажби чрез използването на различни платформи, които улесняват този процес;
 • Участието в различни конкурси, организирани от страна  „Оргахим“ в онлайн среда: Instagram, Facebook и др.
 • Маркетингови дейности, провеждани чрез използването на уебсайта (например рекламни спотове).

При провеждането на нашата дейност ние носим отговорност за стриктното спазване на съществуващите принципи на ниво Регламента, а именно:

 • принципа на законосъобразност, справедливост и прозрачност – в смисъл, че обработването на данни се осъществява в кратка, разбираема форма, само на базата на правно основание, при съблюдаването на условията, наложени от този Регламент;
 • принципа на ограничаване, свързано с целите – обработката на данните се извършва с ясна цел, добре дефинирана и установена в самото начало;
 • принципа на свеждането до минимум на данните – обработват се само онези данни, които имат значение в дадената ситуация, като същите се ограничават само до установената цел;
 • принципа на точност – с оглед на факта, че обработваните данни трябва да са точни и актуални.

Нашите практики относно защитата на данните са в съответствие с приложимото законодателство. Въпреки това, ако поради някаква причина за Вас не са приемливи условията, изложени в тази политика относно защитата на данните, Вие имате възможността да ни уведомите за възражението си на адрес: info@orgachim.bg.

Глава. II Определения и пояснения на някои понятия

 1. Лични данни

Лични данни – това са всички данни, които се отнасят лично до Вас. Като правило, те включват идентификационни данни и лични характеристики (име, фамилия, персонален идентификационен номер, гражданство, адрес по местоживеене, номер на телефон и т.н.), данни за електронна идентификация (идентификационни елементи от различни приложения, IP, Skype ID, ID Facebook, Instagram и т.н.).

 1. Субект на данни. Обработка. Администратор, съответно лицето, упълномощено от Администратора

На първо място, ние искаме да обясним понятието „субект на данни“, често срещано в настоящото уведомление и много други.

Чрез това понятие се обозначава лицето, чиито лични данни са обработвани и което се ползва от защита и сигурност благодарение на изискванията на Регламента, прилаган от Администратора при провеждането на неговата дейност. В дейността на „Оргахим“ това може да бъдат, например, хората, които използват нашия уебсайт или хората, които избират да закупят нашите продукти.

„Обработка“ означава всяка операция или набор от операции, изпълнявани върху личните данни или набори от лични данни, със или без използването на автоматизирани средства, например, събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване посредством предаване, разпространяване или предоставяне по какъвто и да е друг начин, привеждане в съответствие или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване. Следователно, всеки път когато Вашите лични данни, предоставяни от Вас, се събират и след това се използват за целите, описани в тази Информационна бележка, ще протича обработване на Вашите лични данни.

В съответствие с Регламента, „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който „самостоятелно или заедно с други, установява целите и средствата за обработката на лични данни“.

„Оргахим“ изпълнява ролята на Администратор, обработващ личните данни, получавани от субектите на данни, явявайки се този, който установява целите и средствата за обработката на тези данни. По този начин същият се задължава да обезпечава съответствието на своята дейност по обработката с правилата, наложени от Регламента, за да осигурява сигурността на данните на субектите на данни, които поверяват личните си данни за осъществяването на определени цели.

Текстът на Регламента така също определя и понятието за „лице, упълномощено от администратора“, като това се явява „физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора“. Същото ще обработва личните данни на субектите на данни само със съгласието на администратора, в рамките и при условията, наложени от същия.

Предвид фактическата ситуация, лицата, упълномощени от Администратора, могат да бъдат лица с определени отговорности за целите на провеждането на дейностите на същия и които влизат в контакт с личните данни на субектите на данни при провеждането на своята дейност, например, като различни доставчици или сътрудници (например, рекламна агенция).

Глава. III Цели на обработката на лични данни и техният вид във връзка с всяка цел

По-нататък, на свой ред, ще представим целите, за които Вашите лични данни се обработват на ниво нашата организация, като илюстрираме за всяка от тези цели въпросните категории лични данни, които са предмет на дискутиране.

 1. Обработка на лични данни с цел продажба на продуктите, предоставяни на разположение от страна на „Оргахим“

Като основен вид дейност „Оргахим“ предоставя на заинтересованите лица специфични продукти: бои, лакове, довършителни материали и др.

Тяхната продажба се осъществява по два основни канала:

1.1.Продажба на продукти на „Оргахим“ във физически магазини

В рамките на тази дейност Дружеството обработва следните категории лични данни, необходими за процеса на изготвянето на фактури:

 • фамилия, собствено име;
 • адрес  на местоживеене;
 • адрес  на електронна поща;
 • подробни данни за клиентския акаунт;
 • име  на лицето, което приема/получава продуктите.
 • финансови данни, свързани с плащания (банкова карта, банкова сметка)
 • подробни данни за адреса за доставка (където е приложимо)

1.2.Продажба на продукти на „Оргахим“ чрез използването на различни платформи

В дадения случай става дума за платформата на онлайн магазин  (собствени/партньори), чрез която заинтересованите лица могат да поръчват продукти на „Оргахим“. При тази дейност става дума за следните лични данни:

 • фамилно име, собствено име;
 • фирмен / личен адрес на електронна поща;
 • позиция;
 • подпис.
 • финансови данни, свързани с плащания (банкова карта, банкова сметка)
 • подробни данни за адреса на доставка (където е приложимо)
 1. Обработка на лични данни с цел регистрирането на клиентите на „Оргахим“ в програмата за лоялност /ако е приложимо/

В рамките на този процес, ако Вие сте заинтересовани от вземане на участие в програмата за лоялност на „Оргахим“, ще имате на разположение в магазините на партньорите /на онлайн платформите/ представители на „Оргахим“, като попълните формуляр със следните лични данни:

 • фамилия,
 • собствено име,
 • номер на телефон,
 • адрес на електронна поща.

След като попълните формуляра, Вие ще можете да регистрирате Вашата карта и да я използвате по-късно по предназначение.

 1. Обработка на лични данни в рамките на провеждането на конкурси, организирани от страна на „Оргахим“

По различни поводи, в сътрудничество със специализирана маркетингова агенция, Дружеството организира конкурси на платформите на „Оргахим“ (Instagram, Facebook, други платформи на социални медии). На тези конкурси като награди има продукти на „Оргахим“, а регистрацията в рамките на същите се извършва чрез регистрирането на идентификатора на потребителя в една от тези платформи. Ако Вие сте победител в някой от тези конкурси, от Вас ще бъде поискано да предоставите следните лични данни:

 • фамилно име, собствено име;
 • номер на телефон и/или адрес на електронна поща;
 • адрес за доставка на наградата.

За ситуациите, свързани с връчването на награди/подаръци, гореспоменатите данни могат да бъдат допълнени с:

 • идентификационни данни от личната карта: персонален идентификационен номер, адрес, серия и номер на лична карта
 • финансови данни: банкова сметка
 1. Обработка на личните данни за проучването на пазара

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на провеждането на пазарни проучвания и проучвания на общественото мнение. Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент (с влизане в сила за в бъдеще, без да излагате мотивите си), като след това данните ще бъдат превърнати в анонимни въз основа на изричното искане. За тази цел Вашите данни ще бъдат превърнати в анонимни, използвани от нас изключително за статистически цели, без да могат да се правят корелации с Вас, в никаква ситуация.

Тази обработка на данните е особено полезна за подобряването на предлаганите услуги, които се явяват по-подходящи за Вас.

 1. Други категории на обработка

Освен това обработката на лични данни може да се провежда и с оглед на следните процеси:

 • актуализиране на данните,
 • оценяване на удовлетвореността на клиентите,
 • отговаряне на запитвания,
 • телефонни контакти,

Нашата компания не изисква и не обработва лични данни от специални категории, а само нечувствителни, необходими и релевантни данни, с изключение на случаите, когато е необходимо от законова гледна точка да бъде направено това на даден по-късен етап.

Освен това си струва да споменем факта, че в дейностите по продажби, осъществявани от „Оргахим“, могат да се срещнат ситуации, при които в качеството на клиент/купувач се намира лице, което все още не е навършило възраст от 16 години (случаят на договори за покупко-продажба на продукти, реализирани от името и за сметка на непълнолетни от страна на техните законни представители/настойници или дори от самите непълнолетни – в зависимост от стойността на придобиваните продукти). При това положение Администраторът ще има грижата за това да предприема всички необходими мерки, така че обработването на личните данни на такова лице да се извършва в съответствие с чл. 8 от Регламента. Като уточнение, данните за лица под 16-годишна възраст ще се събират само за целта, обяснена по-горе.

Глава. IV Продължителност на съхраняването на данни

Що се отнася до продължителността, в течение на която ние съхраняваме Вашите данни, тя е 10 години, с цел да обезпечим приемственост, в случай, когато, след финализирането на текущата поръчка или заявка, Вие желаете да продължите или да направите други поръчки или заявки също чрез нашите екипи.

Също така е добре да знаете факта, че Вашите данни ще бъдат съхранявани в течение на срока на  действие на договора.

Глава. V Използване на доставчици на услуги за обработката на лични данни/обработката на данни в страни извън пределите на Европейското икономическо пространство

„Оргахим“ НЕ използва за предоставянето на услуги и обработването на Вашите данни, доставчици, които се намират извън рамките на Европейското икономическо пространство.

При евентуален случай, когато това настъпи, ние ще обезпечим това така, че нашите доставчици и сътрудници да гарантират поверителността и предлагат адекватна защита на Вашите лични данни, въз основа на подписани споразумения.

Глава. VI Източник на лични данни

Личните данни могат да бъдат получавани от следните източници:

а. непосредствено от Вас, когато: предоставяте необходимите данни за изготвянето на фактури, тогава когато купувате нашите продукти; попълвате формуляра с оглед на получаването на картата за лоялност и т.н.

б. косвено от трети страни, като например в случая, когато сме получили Вашите лични данни от трети страни, с които ние си сътрудничим (например, собствени или партньорски платформи, чрез които правите поръчка, рекламната агенция, която организира конкурсите, в които участвате,

в. посредством дейностите, които Вие изпълнявате, докато се явявате наш клиент/потребител на сайта на „Оргахим“.

Глава. VII Юридическо основание за обработката на лични данни

Юридическите основания за обработката на лични данни, описани в настоящото уведомление, са:

 • изпълнението на даден договор, по който Вие сте страна, или за уреждането на договорености, преди сключването на даден договор за покупко-продажба на нашите продукти;
 • нашите законни интереси в съответствие със законовите разпоредби относно поверителността на данните;
 • Вашето съгласие.

Бихме искали да Ви уточним, че в случаи (i) и (ii), при отсъствието на личните данни, необходими за финализирането на договора, сключването на същия ще бъде невъзможно.

Нашите законни интереси или тези на трета страна включват нашите изисквания за използването на Вашите лични данни при съдебни спорове, разследвания на власти, маркетинг или реклама или за други законни цели, с участието на „Оргахим“.

В случай, когато Дружеството „Оргахим“ е задължено с нормативен акт (закон, наредба, решение) съдебно постановление или съдебно решение да съобщава лични данни, съблюдаването на този факт може и ще бъде изпълнено без да бъде необходимо информирането или съгласието на субекта на данните.

Глава. VII Сигурност на данните

За да се предотврати неоторизиран достъп, за да се поддържа точността на данните и за да се гарантира правилното използване на данните, ние внедряваме разумни и адекватни мерки за физическа, ИТ и организационна сигурност за ефективната защита на всички обработвани от нас лични данни.

Информацията, която Вие предоставяте чрез онлайн платформите, в последствие ще бъде предавана в криптирана форма, като за  предотвратяването на  злоупотребата с данни от трети страни се използва протоколът SSL (Secure Socket Layer). Вие можете да идентифицирате това чрез факта, когато в лентата за състоянието на браузъра Ви се появява символ със затворен катинар и URL адресът започва с “https”.

С оглед на подобряването на мерките, представени в настоящата Политика за защитата на личните данни, ние ще полагаме всички усилия за обезпечаването на коректността, пълнотата, актуалността и съответствието на данните  за желаното използване, а всякакви промени ще бъдат описвани в обновената версия.

„Оргахим“ периодично ще тества и преразглежда ефективността на мерките за защита на данните срещу рискове от загуба, неточно използване, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или изтриване/унищожаване без право.

Предоставянето на лична информация от Вас се явява напълно доброволно и Вие имате правото да не предоставяте лична информация.

Ако се нуждаете от съдействие за достъп, актуализиране, коригиране или изтриване на лична информация или ако на Вас повече не са Ви необходими нашите услуги, тогава можете по всяко време да изпратите едно искане в този смисъл до следния адрес на електронната поща: info@orgachim.bg

В обхвата на организационните мерки, предприети от страна на нашата организация и гарантиращи сигурността на обработката на Вашите лични данни, се вписва фактът, че за целите на спазването на правилата на GDPR и осъзнаването на тяхната важност, се изпълнява процедура за обучаване на собствените ни служители и на лицата, упълномощени от Администратора и служители на същите. Ако настъпи прехвърляне на лични данни от Администратора към упълномощени лица на същия или към служители, това се осъществява при законови условия за сигурност, отговарящи на необходимите гаранции.

В случай, когато ние, в качеството на Администратор, си сътрудничим с друг администратор при обработката на лични данни, ние гарантираме юридически и прозрачно сключване на споразумение относно обработката на лични данни, в съдържанието на което подробно се обяснява разкриването на личните данни на другия администратор, като всичко това се извършва при условия, които гарантират защитата на обработката на Вашите лични данни.

Глава. VIII Вашите права

 1. Правото на достъп

Вие имате право да поискате от нас по всяко време информация за данните, които се съхраняват относно Вас, както и, наред с други неща, относно техния произход, техните получатели или категориите получатели, на които се предават тези данни и относно целта на съхранение. За всички останали копия, с изключение на първото копие, могат да бъдат начислявани разумни административни разходи. Това не се отнася за предаването на информация по електронен път.

 1. Правото на оттегляне на съгласието

Ако Вие сте дали своето съгласие по отношение на използването на данните на законни основания с Вашето съгласие, можете да го оттеглите във всеки един момент с влизане в сила за в бъдеще, без да посочвате мотивите си. За целта е достатъчно да изпратите имейл на info@orgachim.bg. Това няма да повлияе на обработването на Вашите данни до този момент, което ще остане законен и валиден процес.

 1. Правото на поправка

Ако Вашите данни, събрани от нашата организация, са неточни, Вие можете да поискате коригирането на същите във всеки един момент, като се свържете с проекта/услугата, която представлява интерес за Вас, или с представителя, с когото сте в контакт.

 1. Правото на изтриване

Вие имате правото да получите от „Оргахим“ изтриване на Вашите данни, което може да бъде упражнено при определени обстоятелства, предвидени от приложимото законодателство, включително:

 • ситуацията, при която личните данни вече не са необходими във връзка с целите на обработването;
 • ситуацията, при която субектът на данните се противопоставя на обработването и няма други законни интереси, които се явяват преобладаващи по отношение на  обработването;
 • ситуацията, при която личните данни са били обработвани незаконно.

Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено във всеки един момент, при поискване, чрез използването на вече посочените методи или чрез използването на нашите общи данни за контакт за всеки проект/услуга. Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, но не по-късно от един месец след заявяване на такова право. Ако изтриването противоречи на интересите на организацията или запазването на данни е необходимо в съответствие със задълженията за съхраняването на данни, установени със закон, договор или наредби, съответно поради търговски или поради други основания,  предвидени в закона, вместо изтриването на Вашите данни може само да бъдат блокирани. Ако случаят с Вашия клиентски акаунт е такъв, ще получите уведомление от нас в това отношение. След изтриването на Вашите данни вече не е възможно да получавате информация.

 1. Правото на пренасяне на данни

В случай, когато поискате от нас предоставяне на разположение на лични данни, ако желаете, ние ще предоставим или съобщим на Вас или на друго посочено от Вас лице данните в структуриран, общ и електронно обработваем формат. Последното само в случай, когато това е технически осъществимо и е свързано само с данните, които сте ни поверили.

 1. Правото на възразяване

Вие имате право да възразите срещу обработката на данни при условията и в случаите, предвидени от приложимото законодателство (ситуации, които включват например: обработка на данни за целите на директния маркетинг), във всеки един момент и без да посочвате мотивите си. Освен това ние Ви информираме, че отказвайки всички процеси на обработка на данни, е възможно изпълнението на договора, по отношение на използваните услуги и разработването на клиентски програми, да бъде ограничено или повече да не може да бъде осъществявано, като по този начин Ви молим преди да изпратите такива искания внимателно да ги анализирате.

 1. Правото да не бъдете обект на решение, основано изключително на автоматична обработка

Ние не подчиняваме вземането на нашите решения изключително на автоматична обработка. В случай, когато в бъдеще ние ще използваме автоматична обработка и създаване на профили по смисъла на чл. 4.4, това ще произтича с участието на човек и при зачитане на правото Ви за оспорване на  решението и да изразите своята гледна точка.

В случай, когато „Оргахим“ откаже дадено искане от Ваша страна, например, въз основа на правото на достъп, ние ще Ви предоставим обяснение за такова решение, което от своя страна по закон имате право да оспорите.

Глава. IX Внасяне на изменения по политиката за защита на личните данни

„Оргахим“ си запазва правото да внася изменения по Политиката за защита на личните данни всеки път, когато това е необходимо. Ако и когато настъпят такива изменения, същите ще бъдат своевременно отразявани в актуализираната версия на този документ.

Вие можете периодично да се връщате към тази политика за защита на личните данни, за да бъдете информирани за последната версия на този документ.

Глава. X Контакти (за упражняването на правата на субектите на данни)

При контакти с нас по електронна поща на адрес: info@orgachim.bg или по поща на адрес: бул. „Трети март“ № 21, гр. Русе, пощенски код 7000, предоставяната от Вас информация (Вашият имейл адрес, Вашето име и телефонен номер, ако е приложимо) ще бъде съхранявана от нас, за да отговорим на Вашите въпроси или искания.

Глава. XI Правото на подаване на жалба

Вие имате правото да подадете жалба до Националния орган за надзор върху обработката на лични данни (КЗЛД), компетентния надзорен орган относно обработката на Вашите лични данни, ако смятате, че Вашите права за защита на данните са били нарушени, като използвате данните, предоставени  в Глава XII.

Глава. XII Въпроси относно защитата на данните

Въпроси, свързани с цялата обработка на данни, могат да бъдат адресирани по всяко време на:

Адрес: бул. „Трети март“ № 21,гр. Русе, пощенски код 7000

E-mail: info@orgachim.bg

Телефон : 02 886 210

И последно, но не по-малко важно, Вие имате правото да се свържете с Националния орган за надзор върху обработката на лични данни (КЗЛД) на следните данни за контакт:

Уеб страница:  www.cpdp.bg

Имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Тел: 02/91-53-519

Версията е актуализирана на дата 19.08.2021г.