Условия за гаранция

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

За да получите гаранция, трябва да следвате разработените правила на „Оргахим“ АД за полагане на топлоизолационна система DEKOTHERM с продукти от професионалната серия DEKO Professional.

Оргахим, като доставчик на топлоизолационната система, гарантира:

 • Качеството на продуктите;
 • Извършването на предварителен инструктаж на работниците;
 • Проследяването от упълномощени свои служители на спазването на технологичните изисквания при отделните етапи на полагането на системата.

Изпълнителят гарантира спазването на изискванията на доставчика и препоръките на неговите квалифицирани специалисти по отношение на спазването на технологичните изисквания при отделните етапи на полагането на системата.

Документите, които се изготвят за издаване на гаранция при отделни етапи под супервизия са следните:

1. Декларация за познаване от изпълнителя на условията на „Оргахим“ АД за издаване на гаранция;

2. Протокол от първоначален инструктаж на работниците преди полагане на топлоизолационната система;

3. Протоколи от проверки при следните отделни етапи под супервизия:

 • подготовка на основата;
 • монтаж на топлоизолационни плоскости и дюбелиране;
 • армиране и шпакловане;
 • грундиране и полагане на финишно покритие.

4. Протокол за гаранция, издаден на собственика и с копия – на изпълнителя и доставчика.

Гаранцията, според типа и варианта на положената топлоизолационната система, може да бъде:

 • DEKOTHERM MAX 15 – 15 години от датата на издадения протокол;
 • DEKOTHERM MAX 10 – 10 години от датата на издадения протокол;
 • DEKOTHERM STANDARD 10 – 10 години от датата на издадения протокол;
 • DEKOTHERM STANDARD 5 – 5 години от датата на издадения протокол.

При наличие на констатирани от „Оргахим“ АД и описани в протоколите отклонения или неспазване на технологичните изисквания от изпълнителя, съответният гаранционен срок може да бъде съкратен или в краен случай – отказан.

Протоколът за фирмена гаранция се издава на собственика/-ците на обекта. Този документ, както и предходните от пакета документация се подписват солидарно, от упълномощени представители и на „Оргахим“ АД, и от изпълнителя на обекта.

„Оргахим“ АД гарантира, че поддържа отговорно архив за издадените документи и фирмени гаранции – както електронен, така и на хартиени носители. В него по всяко време може да се направи по определен ред проверка от заинтересовани страни или органи.

xs
sm
md
lg
xl
xxl